Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest InfoConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000348016, NIP 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym 1.218.000,00 zł.
 2. Kontakt:
  We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ochrona.danych@infoconsulting.pl.
 3. Cele przetwarzaniaTwoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
  1. bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  2. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  3. spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  4. badania opinii na nasz temat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  7. do celów marketingu oferowanych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcy:
  Twoje dane będą udostępniane naszym podwykonawcom, którzy będą je przetwarzać na nasze polecenie np. firmom prawniczym, audytorom, firmie hostingowej, zewnętrznym księgowym, kurierom, Poczcie Polskiej S.A, innym firmom transportowym, bankom, a także właściwym organom państwowym na podstawie przepisów prawa.Dane osobowe mogą być także przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy na podstawie umowy o współadministrowanie. W skład spółek z Grupy wchodzą: FinCode Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, InfoConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, InfoConsulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, InfoSourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa oraz Info-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Bielawska 14a, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, którymi spółki Grupy stale posługują się do realizowania swoich zadań (pracownicy i współpracownicy).
 5. Okres przechowywania:
  Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
 1. do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 2. gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń,
 3. do celu spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku lub składek,
 4. do badania opinii na nasz temat – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
 5. w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 6. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 7. do marketingu oferowanych przez nas produktów i usług – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Twoje prawa:
  Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO możesz wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Obowiązek podania danych:
  Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i składkowych obowiązek prawny, natomiast w pozostałym zakresie jest warunkiem realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jesteśmy otwarci na sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na adres ochrona.danych@infoconsulting.pl.

System eOP